Jump to content
Родени в България
AinStein

Социално осигуряване

Recommended Posts

НЕ Е СРАМНО ДА СИ НА СОЦИАЛ.СРАМНО Е ДА ЛЪЖЕШ И КРАДЕШ.

Да си затваряме очите за истината, е равносилно да се правим на глупаци!

Социално осигуряване

Доходи

1. Най-важните неща накратко

Обезщетенията за социално подпомагане са достъпни само ако съществуващите доходи и активи не са достатъчни. Следователно службата за социално подпомагане проверява доходите и имуществото и изяснява дали родителите, партньорите, децата или други, с които съществува т. нар. битова общност, могат да подкрепят лицето, което търси помощ. Въпреки това, доходите и активите се вземат предвид по различни проценти в зависимост от обезщетението за социална помощ и личното положение на лицето, търсещо помощ.

По-долу ще намерите повече подробности за кредитирането на доходите . Повече информация за кредитирането на активи и размера на защитните активи в Социално подпомагане > Активи .

2. Общи изисквания за социално подпомагане

се Обезщетенията за социално подпомагане отпускат само ако собствените доходи и активи не са достатъчни за достоен живот или ако не може разумно да се очаква да ги изразходва. Той също така проверява дали трети страни работят заедно с лицето, търсещо помощ, и дали може да се предположи, че те получават обезщетения за издръжка от вас. Техните доходи и имущество , независимо дали са зависими или не . се зачитат за социално подпомагане

При определени обстоятелства службата за социално подпомагане може да извършва плащания и на тези, които са задължени да плащат издръжка , ако те нито живеят заедно с лицето, което има право на социално подпомагане, нито реално им предоставя обезщетения за издръжка:

Съпрузи или регистрирани партньори в живота, дори след раздяла или развод, като се вземе предвид тяхното т.нар.

Деца и родители с годишен доход от €100 000 или повече.

принуди зависимите деца или родителите с по-нисък годишен доход Службата за социално подпомагане не може да да плащат издръжка, дори ако лицето, което има право на социална помощ , може да ги съди за издръжка . Наредбата има за цел да попречи на нуждаещите се да се отказват от социални помощи, за да защитят своите близки.

За повече информация вижте Задължение за плащане на издръжка .

2.1. Бременна или дете под 6 години

социална помощ, независимо от доходите и имуществото на собствените си родители Всеки може да получава

при родителите или при родител живее
и

бременна е или дете преди 6-годишна възраст отглежда

Наредбата има за цел да попречи на хората да нямат деца или бременните жени да абортират децата си, за да не натоварват родителите.

2.2. Основна сигурност в напреднала възраст и намалена способност за печелене

също Основното осигуряване в напреднала възраст и в случай на намалена работоспособност е част от социалното подпомагане (SGB XII). Всички изброени по-долу разпоредби се прилагат и за основно осигуряване в напреднала възраст и в случай на намалена способност за доходи, освен ако изрично не е посочено друго.

2.3. услуги за подпомагане на интеграцията

На 1 януари 2020 г. помощта за интеграция на хора с увреждания беше отделена от социалното подпомагане и интегрирана в SGB IX. Помощ за интеграция на хора с увреждания могат да получат и хора с високи доходи. Някои от обезщетенията не са свързани с вноски и не зависят от активите. За останалите обезщетения се дължат вноски, но само при превишаване на необлагаем размер, зависещ от вида на дохода, и най-много 24% от годишния доход над съответния необлагаем размер. Активи от €59 220 в момента не се вземат предвид. Тези, които имат повече, трябва първо сами да финансират услугите. За повече информация вижте Помощ при интегриране > Приходи и активи .

3. Какво се брои за доходите и намалява благосъстоянието

Приспадането на дохода за социално подпомагане е регламентирано в правилника за прилагане на § 82 SGB XII.

Приходите включват следното:

Всички доходи в данъчен смисъл, например от работа, отдаване под наем и лизинг, търговски операции, капиталови активи, поддръжка.

Пенсии и доходи от допълнително осигуряване за старост (вижте по-долу за изключения).

Повечето социални обезщетения, напр. социалноосигурителни обезщетения ( обезщетения за безработица, обезщетения за безработица II , пенсия и т.н.), обезщетение за жилище, обезщетение за майчинство , аванс за издръжка , детски надбавки за пълнолетни деца (детски надбавки за непълнолетни деца се компенсират от доходите на детето), обезщетение за болест , родителско обезщетение , баварско семейно обезщетение .

Няма значение дали доходите са редовни или нередовни. Доходът също не трябва да се влива в пари: безплатният пансион и квартира се считат за доход в парична стойност и се компенсират според местното ниво на разходите (§ 82, параграф 1 SGB XII).

Ако нуждата от социална помощ е краткотрайна или се изисква еднократна и бърза помощ, агенцията за социално подпомагане може да оцени дохода след изслушване на бенефициента (§ 9 VO до § 82 SGB XII).

4. Какво не се зачита към доходите и не влияе на благосъстоянието

Следните не се вземат предвид като доход:

Обезщетения по Закона за социалните грижи (SGB XII).

Основна пенсия съгласно Федералния пенсионен закон (BVG) и други приложими закони.

Пенсии или обезщетения съгласно Федералния закон за компенсациите до размера на основната пенсия съгласно Федералния закон за пенсиите.

Възстановяване на авансови плащания, направени от получателя на социални помощи от стандартната ставка , например кредит за електроенергия.

Държавна помощ за образование (Саксония) и баварска семейна помощ .

Държавна помощ за грижи от провинциите Бавария, Берлин, Бранденбург, Бремен и Рейнланд-Пфалц.

Средства от Федералната фондация „Майка и дете“ и дарения от други фондации, например за помощ при рак, за жертви на талидомид или от фонда за помощ при СПИН за хора, заразени чрез доставки на кръв.

Помощ за отглеждане на дете до €300, ако лицето, което има право на надбавка за отглеждане на дете, е било наето преди раждането.

Обезщетение за телесна повреда.

Помощ за грижи за нуждаещи се от грижи и полагащи грижи роднини ( надбавка за грижи за застраховка за грижи , надбавка за грижи за социално подпомагане , надбавка за грижи за застраховка срещу злополука ), освен ако не се помощ за грижи . кандидатства за

Помощ за насърчаване на заетостта и помощ за обучение ( инвалидност > помощ за обучение ) за служители в работилници за хора с увреждания (§ 59, параграф 2 SGB IX).

Дарения за безплатни социални помощи (напр. услуги за подкрепа от асоциации за хора в нужда) и дарения от хора без правно или морално задължение (§ 84 SGB XII).

Изключително за основна сигурност в напреднала възраст и намалена работоспособност:

Допълнителни обезщетения към стандартните тарифи съгласно държавния закон (§ 43, параграф 4 SGB XII).

В случай на домакинска общност не се предполага , че домакинството се управлява заедно и че другите хора подкрепят лицето, което търси помощ (§ 43, параграф 5 SGB XII).

С въвеждането на доходите на гражданите, което понастоящем е планирано за 1 януари 2023 г., се планира следните доходи също да останат освободени от социални помощи:

обезщетение за майчинство

Доходи от лятна работа за ученици в общообразователни или професионални училища, които не получават надбавка за обучение преди 25-ия си рожден ден

520 евро на месец за младежи под 25 години

в отговарящо на условията за BAföG училищно образование или обучение
или

в професионално обучение, което отговаря на условията за безвъзмездна помощ за професионално обучение (BAB).
или
по мярка за предпрофесионално обучение, допустима за финансиране от Агенцията по заетостта
или
във встъпителна квалификация, финансирана от Агенцията по заетостта
или
като ученици в общообразователни или професионални училища, които са наети по време на учебното време

необлагаеми надбавки за разходи или доходи от дейности на непълно работно време до 3000 евро на година

Джобни пари за Федералния закон за доброволческата служба или младежка доброволческа служба (FSJ или FÖJ) до €250 на месец

В бъдеще наследствата не трябва да се зачитат като доходи за социални помощи, а като активи. Повече информация за кредитиране на активи в Социално подпомагане > Активи .

5. Какво се приспада от дохода

Това, което се счита за доход (вижте първия списък по-горе), се сумира. От общата сума се приспадат следните разходи и суми:

данъци и осигурителни вноски.

Задължителни вноски за социално осигуряване, т.е. обикновено за здравно осигуряване, осигуряване за медицински сестри, пенсионно осигуряване и осигуряване за безработица.

Застрахователни премии, които се изискват по закон или са разумни въз основа на основната сума (напр. застраховка на моторни превозни средства, застраховка гражданска отговорност, застраховка на домашно имущество, застраховка смърт).

Субсидирани пенсионни вноски (раздел 82 EStG), ако не надвишават минималната лична вноска (приблизително 4% от дохода от предходната година, раздел 86 EStG).

свързани с получаването на дохода , напр Необходимите разходи,

Работно оборудване: Лицето, което има право на социални помощи, може да удържи поне 5,20 евро на месец от своя доход като разходи за работно оборудване или да докаже по-високи разходи.

Разходите за пътуване между дома и работното място са равни на цената на най-евтиния обществен транспорт. Ако няма обществен транспорт и се използва лично превозно средство, може да се приспадне месечна еднократна сума от максимум 5,20 евро за всеки километър разстояние между дома и работата – но за не повече от 40 км.

Вноски в професионални асоциации,

две домакинства, максимум 130 € на месец,

Лихвени плащания и други необходими разходи върху приходите от наем и лизинг.

Надбавки за разходи и подобни плащания за доброволци и джобни пари за доброволци (Федерален закон за доброволците, Закон за младежите доброволци) до максимум €200 на месец.

Следните се приспадат само в случай на помощ за издръжка и основно осигуряване в напреднала възраст и в случай на намалена способност за доходи:

30% от доходите от самостоятелна заетост и несамостоятелна заетост, но не повече от €224,50 (= 50% от стандартното ниво на изискване 1).

за служители в работилници за хора с увреждания и други доставчици на услуги . Различно приспадане, свързано с доходите, се прилага

€100 за допълнителни фирмени и частни пенсионни планове. Ако доходът от допълнително пенсионно осигуряване надвишава 100 евро, ще бъдат удържани 30% от надвишената сума. Максималният лимит на приспадане за 2022 г. е 224,50 евро (= 50% от стандартно ниво на изискване 1). Изключени са частни форми на предоставяне, които позволяват пълно плащане (еднократно плащане) по време на тегленето.

Само в случай на основно осигуряване в напреднала възраст и в случай на намалена работоспособност се приспадат:

максимум 26 евро на година за доходи от капиталови активи (§ 43, параграф 2 SGB XII).

Максимум €224,50 (= 50% от стандартно ниво на нужда 1) като освободена сума, ако се отпусне основна пенсионна добавка

В случай на помощ при грижи , помощ за незрящи и помощ за интеграция се приспадат следните:
40% от дохода, но не повече от €291,85 (= 65% от стандартното ниво на изискване 1, раздел 82 (6) SGB XII). В случай на стационарно лечение в стационарно заведение се прилага друго приспадане, свързано с дохода (§ 88, параграф 2 SGB XII).

 

, който трябва да се вземе предвид, е резултат от Доходът удръжките .

6. Как се отчита доходът: граници на дохода

Разумно е тези, които търсят помощ , да използват подлежащ на кредитиране доход над определени граници на дохода, т.е. съответното обезщетение за социална помощ тогава се намалява с този доход. Тази област е много сложна, тъй като службата за социални грижи има дискреционни правомощия.

В случай на помощ за издръжка и основно осигуряване в напреднала възраст и в случай на намалена способност за печелене , доходът, който трябва да се кредитира, се приспада изцяло от обезщетението за социално подпомагане .

В случай на помощ за здравеопазване , помощ за грижи , помощ за преодоляване на специални социални затруднения и помощ при други обстоятелства само тази част от дохода, която трябва да се вземе предвид, която е над лимита на дохода . се приспада

Този лимит на дохода се изчислява, както следва:

Основна сума от €898 (= двойна стандартна ставка на стандартно ниво на нужда 1)
плюс

Разумни разходи за настаняване (в зависимост от конкретния случай), с изключение на разходите за отопление
плюс

Семейна добавка от €315 (= 70% от стандартната ставка за стандартни нужди ниво 1, закръглена до най-близкото €)
за съпруга/съпругата или партньора на живот, който не е разделен и за всички роднини, издържани основно от лицето, търсещо социална помощ, или техния съпруг/партньор в живота
или
за непълнолетни и несемейни лица, търсещи помощ за единия родител, ако родителите живеят заедно, както и за самото лице, търсещо социално подпомагане, и за всяко лице, което се издържа основно от родителите или лицето, търсещо социално подпомагане.

За хора, нуждаещи се от най -големи грижи ( степен на грижа 4 или 5) и слепи ( помощ за слепи ), само максимум 40% от дохода над този лимит на дохода се приспадат от обезщетението за социално подпомагане.

В случай на еднократни обезщетения за артикули, които обикновено се използват най-малко 1 година, службата за социално подпомагане може също да изиска доходът над лимита на дохода, който получавате през 3 месеца след решението за кандидатстване, да бъде използван (§ 87 Параграф 3 SGB XII).

В специални случаи службата за социално подпомагане може също да изиска да се използва доход под лимита на дохода, например ако друго лице покрива нуждите, за които службата за социално подпомагане би трябвало да плати, ако съответните суми са малки или ако лицето, търсещо помощ е бил в клиника или дом за дълго време живее (§ 88 SGB XII).

6.1. Нередовни доходи

Еднократните приходи се кредитират през следващия месец.

Ако правото на обезщетения престане да съществува след един месец, доходът се разпределя равномерно за 6 месеца (§ 82, параграф 7 SGB XII).

Повтарящите се доходи, които не се получават месечно или в различни суми (напр. пенсионни вноски или вноски за издръжка), се изчисляват като годишен доход (§ 8 VO до § 82 SGB XII).

7. Кой може да помогне?

отговаря за индивидуалните изчисления и информация Службата за социални грижи .

8. Свързани връзки

социални грижи

Благосъстояние > Богатство

помощ за препитание

помощ в други ситуации

 

Правни основания: §§ 82 ff SGB XII

Последна промяна: 10.11.2022 г

Редактирано от AinStein

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване×